Fotogalerie klubu

Sloky fotografi:
22.4.2017- Kokonsko (fotek 24)

Vlakem pes Dn, eskou Lpu do Stvolnek. Jede ns kolem 30, poas nm peje. V krajin je hodn rybnk a zajmavch vodnch staveb. Taky pkn most. Konme v Zahrdkch, kde jsme ped tymi lty byli v Pekle na kvetoucch bledulch.  

Zaloil: Marta Kovacsikov, 07.05.2017
 
25.3.2017-Prvn jarn vejlap (fotek 28)

Ze indelov do Rotavy. Pepa pipravil pkn vlet s podporou autobusu. Nakonec byly autobusy ti. Je ns asi 180 a po komentovan prohldce (pan Kovak) u hut se vydvme na trasu. Jdeme k viklanu"Kamenn hib", zastavme se pomnku popravench nmeckch oban, dl k rybnku Tajch, k zmeku Favorit, dolm potoka Skiv k Rotavskm varhanm. Dojdeme do Rotavy kde pokme na autobusy.Poas vylo perfektn. 

Zaloil: Marta Kovacsikov, 09.04.2017
 
19.ronk Jarnho setkn turist Karlovarsk obla (fotek 27)

Autobusem jedeme do Broumova, kde se dlme na dv skupiny. Jedna jde krat trasu 9,5 km druh skupina jde 12km. Poas nm tentokrt nepeje, pr a fouk nepjemn vitr.  

Zaloil: Marta Kovacsikov, 21.03.2017
 
Vtn jara na Mileovce (fotek 24)

Mileovka 18.3.2017. Start je v Teplicch v DDM. Pvodn jsem chtl pochod IVV. Jene tady byl konec startovn doby v 8,40 hod. No a j se tam dostal a v 8,50 ?! Cl je pak v Boislavi v klubovn obecnho adu. V em jsem ml ale veliknskou kliku a tst, bylo poas. Za celou dobu jsem nevythl ani pltnku ani detnk. Pouze docela dost foukalo. Zato zase byly slun vhledy,obas vykouklo i slunko. S detm jsem se potkal a ve vlaku pi nvratu dom!

Trasu jsem si vybral 26 km. Od startu po TZ pes Lbn, Hradit, Bany a Bukovice do ernic. Po MTZ na vrchol Mileovky. Zptky k rozc. Pod Mileovkou a po TZ do Blky. Nyn po TZ - Cestou ptelstv do Boislavi - do cle. Na vlak pak jdu po silnici na zastvku alany.

 

Zaloil: Jaroslav Vacek, 18.03.2017
 
Hornobzsk puch (fotek 23)

Horn Bza 11.3. 2017 Tohoto pochodu se tradin zastujeme spolu s Mrou Havlkem a kad jinou trasu. Dlme se u v Chebu, j pokrauji osobky do Povan zastvky,kde mm domluven nhradn start. Strat trasy 32 km je toti ve stanici Povany,ale vlak,kterm mohu jet,zde nestav. Cl je jako vdycky v Z Masarykova v Horn Bze.

Od startu jdu po silnici do Povan,kde se napojuji na trasu. Odbouji vlevo a po TZ upaluji pes Hracholusky, jezd nade M, emny, Kt a Chotkov na vrchol Krkavce. Zde po ZTZ do obce Ledce. Na nmst u kostela se odbouje vpravo po vlastnm znaen a silnici,kter pechz v poln cestu k Dubskmu mlnu. Vlevo stle po vl.zn. na okraj Horn Bzy. Na silnici vpravo a po NS k radnici v Horn Bze. Vlevo do cle v Z. Moje trasa byla tak o 2 km krat,tedy 30 km. V cli se s Mrou opt setkvme,abychom se dom vraceli zase spolu.

 

Zaloil: Jaroslav Vacek, 12.03.2017
 
S Pohodou jarn prodou (fotek 40)

Jlov u Prahy 4.3.2017. Start: Jlov u Prahy st, cl: Jlov u Prahy restaurace U Duk.

Jestlie jsem minule velebil celodenn jaro,tak dnes to bylo celodenn lto. To taky asi ovlivnilo poet astnk. To,co vystoupilo z vlaku v 9,34,byly davy. Pl hodiny trvalo,n jsem se dostal k prezentaci a to jsem nebyl posledn. I to ovlivnilo moj trasu. Pihlsil jsem se na trasu 22 km,ale propozice jsem dostal na 12km. To jsem zjistil a na trase. Nakonec jsem byl za to rd. Absolvoval jsem jednu z nabzench prohldek,a to toly Sv. Josefa.

Od ndra po ZTZ smr Borek, vpravo po cyklo 19,pak neznaenou cestou (podle popisu) k TZ,po n k odboce ke tole Hale. Trasa vede ke tole a zpt k TR. Dl pes Turysk potok, vpravo neznaenou silnikou k osad Tury. Zde vpravo po MTZ k TR Borek rozcest. Vlevo po cyklo 19 k rybnku Na Losch. Vpravo neznaenou silnic k TZ. Po n vpravo do Kamennho Pvozu. Na kiovatce vpravo po ZTZ pod Szavy do obce ampach. Nyn po TZ kolem tol Sv. Ant. Padunskho a Sv. Josefa,pes Doln Studenou do Horn Studen. Vlevo po NS k rozhledn Pep. Po ervenm psanku k cyklo 19. Vpravo k TZ. Vpravo do Jlovho u Prahy do cle - restaurace U Duk. J pak jet pokrauji po ZTZ pes Bo sklu a Borek zpt na ndra Jlov u Prahy.

 

Zaloil: Jaroslav Vacek, 07.03.2017
 
Memoril Mry Redlicha (fotek 41)

aneb k nejzpadnjmu mstu R 25.02.2017

Cel tden pr, snh miz ped oima, v ptek se vichni erti en, fouk siln vtr a k tomu opt sn. V sobotu rno vak na ns ek pekvapen, modr obloha a slunko, kter ns provz cel den. Na ndra se ns sela poetn skupina. Vlakem jedeme do Rehau s pestupem v Chebu. Projdeme bavorskm mstem, na komn se ji zabydlel p, zastavme se na nmst a pokraujem po cyklostezce "7 Stern" k Mostu Evropyznovu vybudovanhov roce 2008(spojuje eskou republiku s Nmeckem). Kousek od tohoto msta se nachz nejzpadnj bod R, le na dn jezdskho potoka, kter zde tvo sttn hranici. Bod je ohranien meznkem s letopotem 1844. Vracme se zpt k mostu a dle pokraujeme po zelen znace k mstu zanikl obce jezd - vlen pamtnk (vytvoen v roce 1925, v roce 2000 znovu slavnostn odhalen) a hbitov zaloen 1865, dle pes obec ttary do Krsn, kde je v restauraci Sokolovna n cl pochodu. Po oberstven se vracme autobusem a vlakem zpt do naich domov.

 

Zaloil: Jana Rittichov, 28.02.2017
 
S Trilobitem zimou nezimou (fotek 26)

Praha Radotn 25.2.2017. Upednostnil jsem pochod IVV,jedu proto do Prahy a ml jsem jaro cel den.

Start je na ndra Praha Radotn a cl v restauraci Sokolovna v Radotn. Trasa 25 km vedla podle popisu (vlastn znaen se zde nevede) od ndra vpravo a pes pejezd do ul. Prvomjov k cyklo A11. Po n k bus zast. V Sudech. Vlevo ernou rokl a pak pinkou do Kosoe. Obec se projde podle popisu a na konec kolsk ulice. Dl se pokrauje polnmi a lesnmi cestam k TR Kalinv mln. Nyn vlevo po MTZ do Tebotova. Na hlavn silnici pokraujeme rovn k rest. U Rik. Vlevo k brn nemocnice k ZTZ,kde odbome vpravo do Tebotova k TR. Nyn po TZ do Vonoklas. Zde od TR se pokrauje k rest. Na Vyhldce,kter je u bus zast. Vonoklasy - samoobsluha a kde je kontrola. Po oven totonosti zpt k TR a po TZ pes Solopisky,Sulavu a osadu Psky do Radotna. Podle popisu znovu do ul. Prvomjov a po n a na kiovatku s ul. Vykoukovch. Vlevo do cle - rest. Sokolovna. Na ndra je to kousek, rovn od Sokolovny zpt ulic Vykoukovch. Popis trasy byl dobe sestaven a nikde jsem nemusel dlouze pemlet kudy dl.

 

Zaloil: Jaroslav Vacek, 26.02.2017
 
Zimn brdsk pechod (fotek 15)

evnice 18.2.2017. Znm a mnou docela navtvovan pochod se bohuel vyadil z IVV,pesto jedu. Jin v dosahu nen. Na pochod mm nco pes 5 hodin, a tak si trasu 26 km zkracuji na 23 km - nepjdu do Mnku. Start je na ndra v evnicch a cl v restauraci V Pivovae v Davli. Od startu po ZTZ k TR evnick les. Po TZ pes Jezrko k TR erven k. Odbouji vlevo po TZ na Skalku a pes rozcest U Trojku k TR U raku. Vpravo po TZ pes itku do Bojova a po ZTZ do Davle. Zbyl mi i as na polvku v clov restauraci. V klidu a pohod pak jet na ndra,kter je po revitalizaci trati pochopiteln uzaven. 

Zaloil: Jaroslav Vacek, 22.02.2017
 
Zimn sraz turist v Domalicch (fotek 47)

Domalice 9. - 12. 2. 2017. Chci se zastnit cel akce,proto si zajiuji ubytovn v inzerovanm soukrom a povedlo se. Ve tvrtek 9.2. po prezentaci mm naplnovan slavnost zahjen. Jinak jsem se pihlsil na lyarsk "zjezdy" - L2 = okruh kolem erchova a L 3 = Gibacht - erchov. Ve vlaku vidm,e nejedu sm,ale stejn mysly m i Zdenek Zoubek.

V ptek - 10.2. L2. Autobusem jedeme na parkovit do Capartic. Nco pes 1 km jdeme pky,abychom se dostali do stopy. ekaj ns pkr stoupn,nron sjezdy,ale i pjemn a pohodov lyovn. Nejnronj byl zatek po signlce k tuln na Malinovce pod Malinovou horou. To u jme na okruhu kolem chaty u vodrny, Na zlomu a k rozc. Pod erchovem. Zbv u jen cesta do Capartic na parkovit. Veer m jet zajm koncert v kostele Narozen Panny Marie v Domalicch. V kostele je snad vt zima ne venku.

V sobotu 11.2. L3. Autobusem do SRN na parkovit v Althtte. I zde jdeme na start asi 1 km pky - Gibacht je to msto. Nasazujeme lye a mme do R ke Tem znakm a dl k TR Na zlomu. Nyn jedeme opanm smrem ne vera. Tedy kolem chaty u vodrny k tuln Malinov a k rozcest Pod erchovem a samozejm do Capartic.

Tm moje aktivity v Domalicch skonily a v nedli rno jedu dom.

 

Zaloil: Jaroslav Vacek, 13.02.2017
 
 

Dal »