Kontaktn daje

Klub

Jmno klubu Ptel pimenho pohybu
Adresa Prostjov

Kontaktn osoba 1

Jmno Jirka Valenta
Adresa Prostjov
Telefon
Email ppp.prostejov@seznam.cz

Ostatn

Trninky probhaj kad vkend