Fotogalerie klubu

Sloky fotografi:
Akce PPP (fotek 383)

Fotky z akc podanch klubem PPP. Jedinou podmnkou aby akce mohla bt povaovna za akci PPP, je e se j mus zastnit min.2 lenov PPP, kte nesm bt v pbuzenskm pomru. lenem PPP je kad kdo se zastnil, alespo t akc PPP, tzn. akc, na kterch krom nho, jako novho lena, byli min. 2 PPP. Klub nevede dnou agendu a neplat dn pspvky.  

Zaloil: Jirka Valenta, 26.09.2011
 
Rozhledny (fotek 72)

Rozhledna je vyhldkov stavbas vyhldkovm prostorem vyvenm nad okolnmternem pstupn veejnosti.R spolu se sousednmNmeckem jsou zemmi, ve kter je nejvt hustota rozhleden na svt.

Skuten rozhledna by mla splovat alespo nkolik zkladnch kritri. Mus to bt vyhldkov stavba:

  1. vytvoen lidskou innost
  2. uren i dodaten upraven k elm rozhlen
  3. s vyhldkovm prostorem umstnm alespo nkolik metr nad okolnm ternem
  4. pstupn veejnosti (i jen v uritm asovm obdob)
  5. a veobecnm povdomm jako rozhledna uznvan.

Jednoznan definice termnu rozhledna vak neexistuje, a tak se asto setkvme s objekty, kter dan podmnky zcela nespluj.

 

Zaloil: Jirka Valenta, 15.05.2009